Faceblock

დღეს პირველად შემეშინდა, როგორც მამას და მომავალ მამას – გურამ შეროზია

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *